konsult biocidprodukter

Biocidprodukter

I Sverige gäller som huvudregel att alla biocidprodukter måste vara godkända för att få släppas ut på marknaden eller användas.

För produkter i produkttyperna 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 och 21 krävs det ett godkännande enligt svenska regler under tiden de verksamma ämnena utvärderas i EU:s granskningsprogram (förordning (EG) nr 1062/2014).

Produkter i produkttyperna 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13 och 22 får tillhandahållas på marknaden och användas i Sverige utan godkännande så länge de verksamma ämnena utvärderas i EU:s granskningsprogram.

För produkttyperna 2, 9 och 12 gäller godkännandekravet enligt svenska regler endast för vissa typer av produkter, så länge de verksamma ämnena utvärderas i EU:s granskningsprogram:

För ytterligare information se www.kemi.se

Vi kan fungera som din externa resurs för regulatoriska frågeställningar.

Våra tjänster

Ansökningar

AdvocoTox erbjuder stöd i samtliga delar av ansökningsprocessen enligt nedan:

 • Verksamma ämnen
  • Ansökan om godkännande av verksamt ämne enligt Biocidförordningen 528/2012
 • Biocidprodukter
  • Upprättande av nationella ansökningar om godkännande eller registreringar av biocidprodukter i Sverige, Finland, Danmark och Norge
  • Upprättande av olika typer av ansökningar om godkännande av biocidprodukter enligt Biocidförordningen 528/2012:
   • nationellt produktgodkännande
   • unionsgodkännande
   • ömsesidigt erkännande
   • förenklat godkännandeförfarande
   • etc.

vilket innefattar bl.a. insamling av information, Säkerhetsdatablad, etiketter, exponeringsscenarier och riskbedömningar, utvärdering av om ansökan är komplett, föreslå plan för testning, upprättande av ansökningshandlingar, sammanställning av dossier i IUCLID, sammanläggning av dossier i R4BP.

Vi hjälper även till med att göra nödvändiga kompletteringar av ansökan om myndigheten har krävt sådana.

Utredningar

 • Utredning om gränsdragningsproblematik t.ex. om ditt ämne eller din produkt omfattas av biocidlagstiftningen.

Biocider i varor

 • Vi hjälper företag att uppfylla de nya lagkraven för biocider i varor, t.ex. att varorna bara innehåller biocider som är tillåtna och att varorna är märkta på rätt sätt. Exempel på varor som kan innehålla biocider är kläder, elektronik och byggmaterial.

Genom våra samarbetspartners erbjuder vi även

 • Legal och regulatorisk rådgivning
 • Ekotoxikologisk testning och miljögiftsundersökningar
 • Kemiska analyser
 • Mikrobiologisk testning
 • In vitro-testning

Kontakta

Barbro Ingemarsson
070-315 09 58
barbro.ingemarsson@advocotox.se