Miljöfarlig verksamhet konsult

Miljöfarlig verksamhet

Våra tjänster

  • Upprättande av ansökningar för tillstånd och anmälan om miljöfarlig verksamhet till Länsstyrelsen eller kommunen (inklusive framtagande av miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), statusrapporter etc.).
  • Upprättande av egenkontrollprogram.
  • Periodisk besiktning.
  • Assistans vid upphandling av markundersökningar, provtagning av vatten etc.
  • Toxikologisk och ekotoxikologisk rådgivare till konsulter som upprättar
    ansökningar.

Kontakta

Barbro Ingemarsson
070-315 09 58
barbro.ingemarsson@advocotox.se