Teststrategier konsult

Teststrategier

EU:s kemikalie- (1907/2006) och biocidlagstiftning (528/2012) kräver att djurtestning, så långt det är möjligt, ska undvikas för att erhålla data till riskbedömningen av kemiska ämnen och produkter. För att undvika djurtestning måste en strategi tas fram för hur befintliga data ska samlas in och användas (weight of evidence, read-across), samt för hur ytterligare data ska kunna erhållas utan djurtestning (datormodellering, in vitro-testning).

Våra tjänster

  • Framtagande av strategier för att undvika djurtestning.
  • Litteratursökning och sammanställning av befintliga data.
  • Weight of evidence, d.v.s. bedömning av ett ämnes toxicitet genom en sammanvägning av data från olika källor.
  • Read-across, d.v.s. användning av data om liknande ämnen för att bedöma toxicitet hos ett kemiskt ämne.
  • Rådgivning och information om användning och validering av in vitro-metoder.
  • Utvärdering och riskbedömning av resultat från in vitro-testning.

Genom våra samarbetspartners erbjuder vi även

  • Datormodellering ((Q)SAR)
  • In vitro-testning t.ex. av hud- och ögonirritation och hudsensibilisering.

Kontakta

Cecilia Clemedson
070-601 91 89
cecilia.clemedson@advocotox.se